Thursday, May 20, 2010

RECOVERY: REFLEKSI

REFLEKSI
Sepanjang 10 bulan saya mengikuti DPLI banyak perkara yang saya telah pelajari sebagai pendidik di sini. Bukan mudah menjadi pendidik sebenarnya seperti mana yang dikatakan oleh sesetengah golongan masyarakat. Menjadi pendidik besar tanggungjawabnya. Setiap ilmu yang dititiskan kepada pelajar-pelajar merupakan sesuatu yang sangat bermakna kerana ia akan menjadi darah daging kita nanti. refleksi ini akan meliputi bidang kokurikulum dan kurikulum.Dalam pendidikan kedua-dua bidang ini sangat sinonim di kalangan ahli-ahlinya sama ada guru-guru mahupun pelajar-pelajar.

KURIKULUM
Seperti mana universiti-universiti lain, yang menawarkan program DPLI, UKM memberi ilmu-ilmu teori kepada kami guru-guru pelatih bagi menceburi bidang ini. Namun, UKM ada indahnya. Ilmu yang disampaikan memerlukan kami sebagai pelajar berfikir secara kreatif dan kritis kerana sesuatu yang sukar dimiliki akan lebih diingati. Semua ilmu yang disampaikan adalah sangat berguna untuk guru-guru pelatih seperti saya.Namun, yang mencabarnya bagaimanakah ilmu yang dipelajari secara teori ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sebenar semasa di sekolah? Praktikal selama 3 bulan di SMK Desa Cempaka telah membantu saya mengaplikasikan teori-teori ini ke dalam dunia sebenar.Sebagai contoh,dalam psikologi pendidikan dan kaedah mengajar,pensyarah-pensyarah telah mengajar tentang hukum dendaan dan ganjaran dalam menarik minat pelajar untuk belajar. Di sekolah, saya mengaplikasikan kaedah ini dan mendapatinya ianya berjaya. Selain itu, pengintegrasian ilmu juga dapat dilihat bila mana pentaksiran pembelajaran dihubungkaitkan dengan hukum ganjaran ini. Contohnya, saya diminta membuat soalan untuk ujian bulanan. Dalam soalan ini, 6 peringkat dalam Taksonomi Bloom dimasukkan dalam nisbah tertentu. Pelajar-pelajar yang menjawab soalan pada aras tertinggi dengan betul diberikan ganjaran oleh guru. Selain itu, melalui penelitian yang dilakukan semasa saya menjalankan kajian tindakan, saya mendapati bahawa keseluruhan ilmu yang dipelajari secara terpisah-pisah seperti falsafah pendidikan, psikologi pendidikan, pentaksiran pembelajaran,sekolah dan masyarakat,ICT dalam pendidikan merupakan sesuatu yang dapat diimtegrasikan menjagi kajian tindakan. Hal ini kerana,ia saling berkait antara satu sama lain dan pembelajaran adalah sepanjang hayat. Walau berapa pun usia kita, ilmu sentiasa berubah.Kita perlu mengejarnya supaya pelajar-pelajar sentiasa terdedah dengan maklumat dan informasi terkini.

KOKURIKULUM
Bagi sesetengah pelajar, kokurikulum tidak penting. Dulu semasa belajar,saya juga berpandangan begitu. Tapi selama 10 bulan di UKM, saya mendapati pentingnya kurikulum, begitu juga kokurikulum. Kepentingannya tidak akan dirasa secara terus seperti mana kurikulum tetapi pada satu jangka masa yang agak lama. Sepanjang di UKM saya bukan sahaja diberi pendedahan tentang kurikulum malah kokurikulum. Aktiviti kokurikulum banyak membantu saya mengenal pelajar-pelajar DPLI yang lain. Itulah yang dikatakan kenapa kami semua kelihatan umpama adik beradik. Pelbagai jawatan yang dipegang semasa di sini . Walaupun jawatan kecil, impaknya besar kepada saya dalam mempelajari ilmu-ilmu pengurusan yang baru. Jika dibilang dengan jari, saya sendiri tidak pasti berapa kali kumpulan dibentuk selama saya di sini. Mungkin ada yang berpendapat leceh atau menyukarkan... Tetapi kesannya sangat besar. Saya mampu mengenal kekuatan hampir setiap kawan-kawan lain yang ada di sini. Walaupun tidak sebilik, saya mampu mengenal meraka dengan baik hanya melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini. Minggu sukan selama seminggu banyak membantu saya meningkatkan kecerdasan fizikal. Ini dapat dilihat semasa saya mewakili rumah sukan semasa praktikal. Saya dipilih sebagai wakil guru dan mampu memperoleh nombor 2 dalam acara larian tersebut. Selain itu, saya banyak belajar peraturan-peraturan dalam permainan atau acara olahraga yang dapat dimanfaatkan semasa hari sukan. Acara futsal yang dijalankan juga membantu saya mengenal siapa saya sebenarnya. Sebelum ini, saya tidak tahu bahawa saya mampu bermain futsal dengan baik.DPLI UKM membantu saya mencari diri saya yang sebenarnya. BIP di Pangkor banyak memberi impak kepada saya. Saya mengenal erti kesusahan dan kepayahan untuk menjadi seorang ketua terbaik untuk semua anak buah kita. Ini diumpamakan bagaimana kita menjadi nahkota bagi kelas yang akan kita ajar kelak. Mengawal pelajar-pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran merupakan sesuatu yang sangat mencabar dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Aktiviti semasa BIP iaitu eksplorasi pulau memberi pendedahan kepada kita untuk berkomunikasi dengan segenap lapisan masyarakat. Sebagai guru, kita bukan sahaja perlu berkomunikasin dengan pelajar, malahan dengan anggota masyarakat yang lain seperti ibu bapa, pentadbiran dan komuniti masyarakat.

Pensyarah2...Terima kasih untuk segalanya... DPLI UKM sentiasa di ingatan.

Friday, December 11, 2009

AKTIVITI 13: MINI KAJIAN TINDAKAN

TEORI, STRATEGI DAN KAEDAH UNTUK PERNYATAAN MASALAH

TEORI

Selepas mengenal pasti masalah kajian, didapati terdapat dua teori dan kaedah yang boleh dijadikan panduan di sini bagi menyelesaikan pernyataan masalah:

1. Teori Metakognisi

Teori yang akan digunakan di sini adalah teori metakognisi. Teori metakognisi merupakan teori yang melibatkan pemikiran individu.

2. Teori Motivasi

Teori Motivasi akan digunakan di sini bagi mendorong minat pelajar untuk mendalami subjek Perdagangan yang dirasakan bosan oleh mereka. Oleh yang demikian, Teori Pengajaran Bruner akan digunakan di sini dengan melihat perkembangan kognitif pelajar untuk membina teori pengajaran dan pembelajaran individu. Menurut Bruner, sesuatu pengajaran perlulah mengandungi 4 perkara berikut:
a. menentukan butir-butir pengetahuan sedia ada yang digunakan sebagai motivasi pelajar.
b. bahan-bahan pembelajaran harus distrukturkan secara sistematik supaya mudah dipelajari.
c. menentukan cara yang paling berkesan untuk mengorganisikan bahan-bahan pengajaran supaya mudah dipersembahkan dan mudah dipelajari.
d. menentukan ganjaran dan denda selepas penilaian aktiviti pembelajaran supaya pelajar mendapat kepuasan dalam pelajarannya.

KAEDAH-KAEDAH PENGAJARAN

1. kaedah berasaskan masalah : penyelesaian masalah membolehkan pelajar berfikir secara rasional dan logik apabila menghadapi masalah. Masalah yang diberikan oleh guru hendaklah berkaitan dengan topik-topik pengajaran. Kemahiran berfikir adalah perlu bagi memastikan pelajar-pelajar memikirkan penyelesaian tanpa bantuan guru. Secara tidak langsung, ia memperlihatkan kreativiti, bakat dan potensi seseorang pelajar itu.

2. kaedah pembelajaran kooperatif - memberi peluang kepada pelajar-pelajar berinteraksi antara satu sama lain dan belajar melalui pengalaman sendiri. Semasa pelajar-pelajar belajar dalam kumpulan mereka boleh berkongsi pengetahuan, memupuk nilai2 murni serta mempertingkatkan kemahiran berkomunikasi. Kami memilih kaedah ini kerana ia merupakan atau inovasi dalam strategi P & P yang berpusatkan pelajar khususnya dalam mata pelajaran KH dan Perdagangan.

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN

Strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mewujudkan motivasi dan minat pelajar adalah dengan cara:

a. berpusatkan pelajar : menggalakkan tanggungjawab dan penglibatan murid dalam P & P.

b. berpusatkan tugas: murid menyempurnakan tugas (mencari iklan yang bersesuaian dengan topik pengajaran guru), aktiviti yang diberikan oleh guru untuk melihat sama ada pelajar menguasai atau tidak isi kandungan pengajaran dan memberi peluang untuk murid berinteraksi dan mengamalkan penglibatan aktif pelajar di dalam kelas (kaedah kooperatif).

Kerangka Teoritikal

Teori yang dihasilkan oleh Roger Sperry (1970) yang menghuraikan bahawa manusia menggunakan otak kanannya untuk berfikir secara kreatif dan otak kirinya untuk berfikir secara kritis ingin digunakan di sini bagi menerangkan pernyataan masalah untuk subjek KH. Ini disokong oleh teori pemikiran yang dihasilkan oleh John Barell (1991) menghuraikan pemikiran sebagai proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan yang wajar. Untuk mata pelajaran Perdagangan, teori Bruner (1966) menyatakan bahawa pelajar-pelajar akan bermotivasi untuk belajar apabila bahan-bahan pengajaran yang digunakan distrukturkan dengan baik selain butir-butir pengetahuan sedia ada pelajar digunakan sebagai motivasi kepada pelajar untuk belajar sesuatu perkara / mata pelajaran.

Kerangka Konseptual

a. konsep pemikiran

Teori yang dihasilkan oleh Roger Sperry (1970) dalam konsep pemikiran menghuraikan bahawa manusia menggunakan otak kanannya untuk berfikir secara kreatif dan otak kirinya untuk berfikir secara kritis ingin digunakan di sini bagi menerangkan pernyataan masalah untuk subjek KH.

b. konsep kemahiran berfikir

Konsep yang akan diaplikasikan di sini adalah konsep kemahiran berfikir. Konsep kemahiran berfikir adalah kecekapan menggunakan akal menjalankan proses pemikiran. Seorang yang memperoleh kemahiran berfikir sanggup dan cekap menyusun maklumat, konsep atau idea secara teratur dan membuat kesimpulan atau keputusan yang tepat untuk tindakan terarah dan wajar.


Kemahiran berfikir secara kritis : kebolehan membuat , mentafsir dan menilai data, idea dan maklumat untuk mencari makna atau menyelesaikan masalah.

Kemahiran berfikir secara kreatif: kebolehan memperluas dan mengembangkan daya imaginasi, kreativiti, dan inovasi dengan tujuan mendapat idea baru atau ciptaan yang asli.
Kerangka Operational


Sunday, December 6, 2009

AKTIVITI 12 : PEMURNIAN

PENYATAAN MASALAH

Matlamat pengajaran subjek perdagangan adalah untuk membentuk pelajar mengetahui, memahami, dan dapat menggunakan prinsip-prinsip dan amalan-amalan positif dalam bidang perniagaan dan perkhidmatan berkaitan. Matapelajaran KH pula adalah bersifat amali dan berunsurkan teknologi yang dirancang untuk mempertingkatkan produktiviti Negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif, inovatif dan produktif.

Melalui analisis SWOT yang dilakukan, pengkaji mendapati sebahagian pelajar kurang melibatkan diri dalam matapelajaran pendidikan perdagangan dan KH kerana pelajar cepat merasa jemu dan bosan. Perkara ini berlaku apabila guru hanya menggunakan teknik kuliah dan syarahan semata-mata bagi matapelajaran perdagangan. Bagi matapelajaran KH pula, pelajar kurang kreatif kerana kekurangan idea dalam menghasilkan sesuatu projek. Di samping itu, kekurangan kemahiran dalam sub topik tertentu mendorong pelajar merasa kurang penglibatan dalam aktiviti-aktiviti tertentu.

Justeru pengkaji berpendapat penggunaan sedutan iklan dalam pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan sebagai alternatif baru yang mampu menarik minat pelajar dalam menumpukan perhatian dan melibatkan diri ketika sesi pengajaran dan pebelajaran yang sedang berlangsung. Walaubagaimanapun, teknik kuliah dan syarahan tetap digunakan dalam P&P dan dipelbagaikan dengan menggunakna teknik sedutan iklan.

TUJUAN KAJIAN
Meningkatkan penguasaan pelajar terhadap subjek KHB/Perdagangan dengan menggunakan pendekatan sedutan iklan.


OBJEKTIF KAJIAN

1. Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan kaedah sedutan iklan.
2. Menilai keberkesanan penggunaan iklan dalam menimbulkan minat pelajar mempelajari subjek KHB/ Perdagangan.

AKTIVITI 11: ULASAN JURNAL


Jurnal 1: Collaborative action research and project work: Promising practices for developing collaborative inquiry among early childhood preservice teacher

Jurnal ini menerangkan pernyataan masalah dengan melakukan pemerhatian di mana pengkaji mendapati bahawa kebanyakkan guru-guru di sekolah terlalu bergantung kepada kaedah pengajaran tradisional dan kurang menarik minat pelajar-pelajar. Guru-guru juga didapati tidak berminat untuk menjalankan projek atau aktiviti secara kolaboratif yang boleh diguna dan dikongsikan bersama-sama untuk tujuan membantu meningkatkan tahap pengajaran mereka. Selain itu, pengkaji juga menyokong permasalahan kajian ini dengan berpandukan kepada jurnal-jurnal atau kajian-kajian lepas.

Jurnal 2: The contribution of action research ti training teachers in intercultural education: A research in the field of Greek minority education

Pernyataan masalah bagi jurnal ini dinyatakan dengan berdasarkan kepada jurnal-jurnal lepas atau pernyataan masalah yang dinyatakan oleh pengkaji-pengkaji lepas tentang hasil kajian mereka. Yang membezakan kajian ini adalah ianya akan dikaji dengan menggunakan model kajian tindakan. berdasarkan kepada jurnal yang dibaca, didapati pernyataan masalah yang dikenal pasti adalah masalah di antara guru-guru kumpulan majoriti dengan pelajar-pelajar minoriti di sini. Guru-guru ini mempunyai pandangan negatif atau streotype terhadap pelajar-pelajar minoriti sehingga memberi kesan kepada tahap penglibatan dan motivasi pelajar-pelajar ini.

Jurnal 3 : Minute Math: An Action Research Study of Student Self-Assessment

Seperti mana jurna 2, jurnal ini juga menerangkan pernyataan masalah dengan berpandukan kepada jurnal yang dikeluarkan oleh penulis-penulis lain. Selain itu, ianya turut disokong melalui pemerhatian yang dilakukan oleh penulis yang mendapati kebanyakkan pelajar cenderung untuk menghafal konsep-konsep matematik berbanding memhaminya atau membuat penilaian kendiri.

AKTIVITI 10: ULASAN BUKU

Pernyataan masalah yang dinyatakan di dalam kelas ini dinyatakan apabila pengkaji membuat pemerhatian dan mendapati terdapat beberapa masalah di dalam bilik darjah yang telah dikenal pasti:

Kes pertama (" The Leslies") :- kes ini melibatkan seorang pelajar bernama Leslie yang menghadapai masalah di mana dia memperolehi gred D bagi ujian pertengahan semester untuk subjek ekonomi walaupun dia telah berusaha keras belajar. Ini menyebabkan Leslie menjadi kurang motivasi untuk terlibat di dalam bilik darjah semasa proses P & P.

b. Kes kedua (" The Captive Audience") :- kes ini pula melibatkan kajian seorang guru bernama Jean Hastings yang menghadapi masalah dengan murid-muridnya yang tidak berminat untuk masuk ke dalam makmal Fizik semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

c. Kes ketiga ( "But is it Working") :- kes ini juga melibatkan dua orang guru, Sam Marston dan Susan Green yang ingin mengubah cara pembelajaran sejarah di dalam bilik darjah bagi mengubah perspektif pelajar-pelajar untuk belajar subjek ini.

d. Kes keempat ( " The challenge") :- Kes ini menceritakan cabaran-cabaran yang bakal ditempuh oleh guru dan pelajar-pelajar semasa di dalam bilik darjah dan boleh dijadikan satu persoalan dan seterusnya membentuk masalah untuk dijadikan kajian bilik darjah.

Friday, December 4, 2009

TUGASAN 2 : ULASAN JURNAL

TUGASAN 1: ULASAN BUKU

TAJUK BUKU: CLASSROOM RESEARCH: IMPLEMENTING THE SCHOLARSHIP OF TEACHING
PENULIS: K. PATRICIA CROSS & MIMI HARRIS STEADMAN

1. Maksud kajian bilik darjah (classroom research)
Kajian bilik darjah adalah merujuk kepada pemerhatian yang dilakukan semasa aktiviti pembelajaran, refleksi dan perbincangan, melalui data daripada penyelidikan kawan-kawan yang lepas dan literature review. Kajian ini membantu guru menjadi guru yang efektif dan pelajar akan belajar bagaiman untuk menjadi pelajar yang efektif. Kajian bilik darjah adalah berbeza daripada penilaian bilik darjah (classroom assessment -lebih kepada what) sebaliknya classroom assessment merupakan sub kecil dalam kajian bilik darjah (why).

2. Mengapa guru perlu melakukan kajian bilik darjah

a. mengeratkan hubungan di antara pelajar dan guru :- hubungan di antara guru dan pelajar akan bertambah erat bila mana kajian bilik darjah dilakukan kerana guru akan lebih memahami pelajar-pelajar mereka. Hubungan baik di antara guru dan pelajar akan membantu guru mengawal perkembangan pelajaran pelajar-pelajar dalam usaha menjadi seorang guru yang mampu mengajar secara efektif semasa di dalam bilik darjah.

b. menggalakkan kerjasama sesama pelajar dan guru dengan rakan sekerja :- apabila kajian bilik darjah dilakukan, ia akan membentuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan pelajar. Oleh yang demikian, pelajar sesama pelajar akan dapat bersosial dan bekerjasama di antara satu sama lain. Selain itu, kerjasama guru dengan rakan sekerja (guru lain) juga akan dapat ditingkatkan kerana kajian bilik darjah tidak boleh berdiri sendiri tanpa penyertaan komuniti atau guru-guru lain untuk berkongsi pendapat tenatang kajian yang dilakukan.

c.Menggalakkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang lebih aktif :- kajian bilik darjah memerlukan guru terlibat secara aktif dalam melihat aktiviti pengajaran. Guru tidak hanya perlu bertanya soalan tentang apa yang diajar malah perlu menerangkan cara bagaimana untuk menyiasat bagaimana cara terbaik untuk menjawab soalan berkenaan.

3. Prosuder kajian bilik darjah

a. Mengenal pasti masalah -masalah yang dihadapai oleh setiap pelajar atau guru dikenal pasti melalui pencapaian pelajar atau penyertaan pelajar di dalam bilik darjah.

b. Mereka bentuk kajian yang akan menerangkan bagaimana kajian ini akan dijalankan.

c. penilaian terhadap hipotesis yang dibentuk bagi mengenal pasti sama ada situasi sebenar di dalam bilik darjah adalah sama atau tidak dengan hipotesis yang dibentuk tadi. Antara kaedah yang digunakan adalah dengan mengandaikan bahawa pelajar-pelajar lain juga menghadapi masalah seperti mana pelajar yang dinyatakan dalam kes ini.

d. Menyelesaikan masalah / bertindak dengan memberi nasihat kepada pelajar atau guru yang bermaslah agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

4. Sample
Memandangkan buku ini melibatkan kajian kes, keempat-empat kes yang dipaparkan dalam buku ini melibatkan pelajar-pelajar dan guru-guru.

a. Kes pertama (" The Leslies") :- kes ini melibatkan seorang pelajar bernama Leslie yang menghadapai masalah di mana dia memperolehi gred D bagi ujian pertengahan semester untuk subjek ekonomi walaupun dia telah berusaha keras belajar.

b. Kes kedua (" The Captive Audience") :- kes ini pula melibatkan kajian seorang guru bernama Jean Hastings yang menghadapi masalah dengan murid-muridnya yang tidak berminat untuk masuk ke dalam makmal Fizik semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

c. Kes ketiga ("But is it Working") :- kes ini juga melibatkan dua orang guru, Sam Marston dan Susan Green yang ingin mengubah cara pembelajaran sejarah di dalam bilik darjah bagi mengubah perspektif pelajar-pelajar untuk belajar subjek ini.
d. Kes keempat (" The challenge") :- Kes ini menceritakan cabaran-cabaran yang bakal ditempuh oleh guru dan pelajar-pelajar semasa di dalam bilik darjah dan boleh dijadikan satu persoalan dan seterusnya membentuk masalah untuk dijadikan kajian bilik darjah.

Pengumpulan dan Penganalisaan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh buku ini adalah menggunakan kaedah Classroom Assessment Technique (CAT). CAT bukan sahaja mampu memberikan maklumat yang berguna malah mempunyai potensi untuk menarik minat pelajar untuk mereflek kepada strategi pembelajaran yang efektif. Antara contoh-contoh CAT adalah seperti berikut:

a. Selang selikan pengajaran (punctuated lecture) :- kaedah ini merupakan cara untuk membaiki pemerhatian yang dilakukan di dalam bilik darjah untuk mengumpul data tentang pembelajaran pelajar dan perhatian yang diberikan semasa kelas. Di sini guru dan pelajar akan terlibat dengan 5 langkah iaitu, mendengar, berhenti, refleksi, menulis dan memberi maklum balas.
b. Buku log pembelajaran :- buku log pembelajaran ini akan digunakan oleh pelajar-pelajar untuk merekodkan respon mereka terhadap aktiviti P & P pada hari tersebut. Respon tersebut boleh dibahagikan kepada dua, satu bahagianakan digunakan oleh pelajar-pelajar untuk menulis senarai-senarai apa yang mereka fahami daripada pembelajaran pada hari tersebut. Kedua adalah senarai-senarai points yang dirasakan tidak jelas oleh pelajar-pelajar. Buku log ini akan memberi maklumat kepada guru mahupun pelajar itu sendiri tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada mereka.
c. Tinjauan :- Tinjauan terhadap keyakinan diri pelajar terhadap kursus yang diambil juga boleh dijalankan dalam usaha mengumpul data. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat keyakinan diri pelajar terhadap sesuatu topik di dalam kursus tersebut. Tinjauan ini akan menyenaraikan tahap keyakinan pelajar sama ada rendah, sederhana dan tinggi.
Guru boleh menganalisis data yang diperolehi atau yang telah dikumpulkan dengan:
a. menggunakan borang yang akan disimpan oleh guru dan pelajar semasa membuat refleksi. Pelajar-pelajar akan menggunakan borang tersebut sebagai penilaian prestasi mereka sepanjang semester tersebut sebagai cabaran untuk penambah baikan.
b. Data yang diperolehi boleh dianalisis dengan menggunakan kaedah jadual (tabulation). Kaedah jadual yang digunakan memudahkan lagi proses penganalisaan dilakukan kerana ianya lebih mudah untuk dilihat dan dinilai. Oleh itu, guru mampu bertindak dengan lebih pantas untuk memperbaiki kelemahan yang telah dikenal pasti dan telah dijadualkan.
c. Skala. Penggunaan skala juga mampu membantu guru untuk menganalisis data yang diperolehi. Kaedah laporan kendiri yang mempunyai 10 skala seperti perasaan gelisah, pengurusan masa, motivasi, pengurusan maklumat, memilih idea utama, sikap, perhatian, strategi menjawab ujian, alat bantu belajar dan ujian kendiri. Selain itu, kaedah skala Likert juga digunakan sama ada 5 atau 7 di mana skala tertinggi menunjukkan sesuatu yang lebih tinggi berbanding angaka yang rendah seperti 1.
d. Maklumat yang diperolehi melalui tinjauan dapat dianalisis dengan lebih mudah dengan menggunakan graf selain dapat melihat perhubungannya dengan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang lain.